SSSH

PočetnaPodručja radaSocijalna politika

Socijalna politika

Socijalna politika je svaka politika temeljena na socijalnoj viziji društva, odnosno politika koja utječe na prava i mogućnosti građana da zadovolje svoje životne potrebe. Sustavi socijalne sigurnosti ovise o mnogim odrednicama (političkim, ekonomskim, kulturološkim), ali uvijek odražavaju širi društveni koncept neke državne ili društvene zajednice. Ustav Republike Hrvatske definira našu zemlju kao socijalnu državu, a jedna od najviših ustavnih vrednota je socijalna pravda. To znači da Ustav obvezuje javne vlasti na poštivanje ovih načela prilikom donošenja zakonodavnog i institucionalnog okvira. Uz pomoć socijalne politike, uključujući i sustav redistribucije dohotka, država ispravlja nepravde tržišta.
Sve dosadašnje „reforme“ sustava socijalne sigurnosti (ponajprije mirovinskog i zdravstvenog), međutim, oblikovane su i vođene prema neoliberalnom konceptu, uključujući privatizaciju i komercijalizaciju socijalnih usluga, smanjivanje javne potrošnje i dokidanje načela solidarnosti, a time i jednakosti.

SSSH se zalaže za dosljedno oživotvorenje ustavnih odredbi Hrvatske kao socijalne države, odnosno za društveni razvoj Hrvatske kao obzirnog, pravednog i solidarnog društva, temeljenog na univerzalnim vrijednostima solidarnosti i jednakosti. Socijalna politika mora biti temeljena na jačanju socijalne kohezije i društvene solidarnosti, smanjivanju imovinske i dohodovne nejednakosti, borbi protiv siromaštva i osnaživanju utjecaja građana na oblikovanje javnih politika.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom